واحد طراحی و ساخت الکترونیک :       09123879484      هاشملو

واحد طراحی و ساخت سلنویید و الکترومگنت :        09127458093      عبدالمالکی