طراحی و ساخت سنسورها و سیستم های الکترونیکی

شهر سلونوئید حسگرها (سنسور): در شهرسلونوئید طراحی و ساخت سیستم های با بهره گیری از مبدل های کمیت فیزیکی به سیگنال های الکتریکی مانند مبدل ها دما ، فشار ، دبی ، نور ، گاز ، مواد شیمیایی و حتی