طراحی و ساخت:

الکترومگنت و سلنویید

سنسورها و سیستم های الکترونیکی

مکانیزم های الکترومکانیکال